{{name}} _

1. Logo

Đổi logo (Ảnh PNG trong suốt, size > 250px)


2. QR Code



3. Ảnh thẻ

Đổi ảnh nền (Ảnh tỷ lệ 11:7, size > 1100px X 700px)


4. Thông tin thẻ



5. Hoàn thành